آثار منتشره
جامعه و فرهنگ لبنان

قیمت : 130,000  ریال

كتاب جامعه و فرهنگ لبنان توسط آقاي محمد صدر هاشمي، به نگارش در آمده و  توسط انتشارات بين المللي الهدي چاپ گرديده است. اين كتاب در ادامه كتاب هاي جامعه و فرهنگ كشورها (پروژه كتاب هاي فيروزه اي) بوده و به معرفي تاريخ، جامعه، سياست و حكومت، نظام فرهنگي، اديان و مذاهب و... كشور لبنان مي پردازد. اين كتاب در1000 نسخه و در سال 1392 به زيور طبع آراسته شده است.