آثار منتشره
افراط گرايي در جهان عرب

قیمت : 0  ریال

مركز مطالعات فرهنگی بين المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور رصد و پايش تحولات بين المللی اقدام به برگزاری سلسله نشستهای تخصصی با موضوع تحليل روند افراط گرايی در نقاط مختلف جهان نمود.

در اين نشست ها با بهره گيری از نظرات كارشناسی صاحب نظران داخلی و خارجی اين موضوع مورد تحليل و بررسی قرار گرفت. اين نشست ها به منظور تحليل وضعيت موجود، بررسی موقعيت تاثيرگذار جمهوری اسلامی ايران نسبت به روند افراط گرايی، تعيين اهداف، راهبردها و گام های اقدامی، تعيين برنامه عمل و سناريوهای مختلف برای تاثيرگذاری جمهوری اسلامی ايران در مواجهه با اين پديده، برگزار شد.

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد