آثار منتشره
زبان و ادبيات فارسي در بلخ

قیمت : 0  ریال

پارسي ، فارسي ، فارسي دري يا فارسي تاجيكي در واقع چند نام براي يك گويش است كه امروزه فقط در سه كشور به رسميت شناخته مي شود  . با اينكه اين زبان در   در ديگر كشورهاي منطقه مانند تركمنستان ، ازبكستان ، پاكستان وهند ،عراق ، تركيه و آذربايجان نيز گويندگاني دارد و قرنهاي پيشين شهرهايي مانند مرو، سمرقند وبخارا به مثابه ستاره هاي فارسي گويي به شمار مي رفتند و بسياري از شاعران و نويسندگان نامي زبان پارسي تحصيل در اين شهرها را از افتخارات خود مي دانستند  . اما امروزه ديگر اين ستاره ها از درخشش بازمانده و ديگر فروغي براي زبان فارسي ندارند . هرچند هنوز هم جمعيت قابل توجهي از فارسي زبانان در اين شهرها و مناطق اطراف آن سكونت دارند .  اما ستاره اقبال شهرهايي مانند بلخ، غزني  ، شيراز ونيشاپور همچنان مي درخشد و هنوز هم كساني هستند كه راه مولوي و دقيقي ،  سنايي و فردوسي ، خيام و عطار و سعدي و حافظ را  ادامه دهند .

براي دريافت متن كامل اينجا را كليك نماييد.