آثار منتشره
مساجد استراليا

قیمت : 0  ریال

افغا نها پایه گذاران مسجد در استرالیا به شمار می آیند. تا قبل از ورود شتربانان افغان، هیچ اثری از سازمان های اسلامی وجود نداشت و به عبارت دیگر اسلام هیچ نمود ظاهری نداشت. اولین مساجد استرالیا به دست افغانها بنا گردید. مساجد بسیاری در شهرهای افغان ساخته شد و به سرعت به کانون گردهمایی جوامع افغانی تبدیل گردید. از آنجا که شتربانان افغان بیشترِ عمر خود را در جاده ها و صحراها سپری می کردند، هر کجا که درخت یا چشمه ای یافت می شد را به مکانی مقدس برای برگزاری نماز تبدیل می نمودند. افغانها افرادی متدین و دیندار بودند و در هر محلی که سکنی می گزیدند نیز مبادرت به ساخت مسجد می نمودند.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.