آثار منتشره
پيوستگي هاي تاريخي و فرهنگي ايران و گرجستان

قیمت : 0  ریال

گرجسـتان سزمینـی اسـت کـه به جهـت ویژگیهـای جغرافیایـی و موقعیت سوق الجیشـی خـاص، محـل آمـد و شـدهای اقـوام و ملـل گوناگـون و ملتقای فرهنگ هـا و مدنیت هـای متفـاوت و گاه متضـاد بـوده اسـت. ویژگـی جذاب و وجـود فرهنگهـای مختلـف در کنـار حس شـدید اسـتقلال طلبـی این قوم نـاآرام و مغـرور، سـبب شـده اسـت کـه ملـت گرجـی طـی هزاره هـا ضمـن نزاعهـای خونیـن بـرای کسـب اسـتقلال و رهیـدن از سـلطه ی همسـایگان مقتـدر چـون ایـران، روم، عثمانـی و روسـیه از دسـتاوردهای مـادی و معنوی همـه ایـن اقـوام بهـره گرفتـه و در یـک فرآینـد ترکیبـی، میراثـی مانـدگار و افتخارآمیـز از فرهنـگ و متـدن ملـی و قومـی خـود بـه گنجینـه ی متـدن بشری بیفزایـد. درایـن میـان سـهم ایـران بـه عنـوان قدیمي تریـن و دیرپاتریـن همسـایگان در شـکل گیری ایـن تمدن، مقـام و رتبـه ی خاصـی دارد چـرا کـه خلاف رومیـان و تـرکان عثمانی و یـا روسهـا و دیگـران که چنـد صباحی به جبر و قهـر یـا بـه آشـتی و مهـر بـا گرجیـان در ارتبـاط و مهاجـرت بوده اند.

ایرانیـان نزدیـک بـه سـه هزاره اسـت که بـا این مـردم کهن و این ملـت دیرپا پیوسـتگی داشـته اند.جسـتار حاضر ، کوششـی ناچیـز و ناقصـی، در جهـت نمایانـدن زمینه هـای مشترک فرهنگـی یـا به عبارتـی دیگر یـادآوری ارزشهای مشترک فراموش شـده است.

براي دريافت متن كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.