آثار منتشره
سلفي گري در فرانسه

قیمت : 0  ریال

این روزها گرایش‌های اسلام سلفی از جاوه تا آفریقا و از مشرق اسلامی تا مغرب عربی گسترده شده است. مغرب زمین نیز از حضور، اثر و گاه آسیب سلفی‌گرایی بی‌نصیب نبوده است. نمادهای ظاهری اسلام سلفی و حضور آن‌‌ها در شبکه‌ها و فضای مجازی و رسانه‌های خرد در فرانسه نيز محسوس است؛ که باید ریشه‌های آن را در خصلت دعوتی و تبلیغی جریان سلفی جستجو کرد. از سوی دیگر، جامعه و رسانه‌های فرانسوی نیز فضای رسانه‌ای بیشتری را به گروه‌های هویت‌خواهی چون سلفیان اختصاص می‌‌دهند؛ و آن را نماینده‌ی اسلام موجود و در حال رشد در فرانسه و خطری برای آینده‌ی کشور و انسجام آن و هویت فرانسوی قلمداد می‌کنند.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.