آثار منتشره
بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر فرهنگ بوسنی هرزگوین

قیمت : 0  ریال

درادبیات مردم شناسی وجامعه شناسی،به طورکلاسیک،چند مورد به عنوان مؤلفه ­های اصلی فرهنگ معرفی می شوند.این موارد نماد، زبان، ارزشها، هنجارها وآیین ها هستند .غیرازاین پنچ مورد،درادبیات جدید،مؤلفه ­های اصلی فرهنگ گسترش یافتند و مواردی چون زیباییشناسی، رویکردها، رسوم، ساختار اجتماعی و دین را نیز در بر می گیرند.

اهمیت و الویت بعضی از مؤلفه ­های فرهنگی در دوران مختلف دگرگون مي شود و برخی مؤلفه­ ها در زمانی مهمتر وبرجسته تر از دیگر مؤلفه ­ها به حساب می آیند.  در فرهنگ بوسنی و هرزگوین نیز این تغییرات صورت پذیرفته اند. مؤلفه هایی که زمانی موثر بودند، در زمان دیگر اهمیت خود را از دست داده و دیگر موارد جایگزین آنها شده اند.  این نوع تحولات بویژه در دوران معاصر و در بیست و چند سال اخیر بیشتر نمایان شده است.

تحول نظام سیاسی و اجتماعی، تغییر ساختار ایدئولوژیکی، جنگ  ویرانگر، تاثیر فرهنگ­های خارجی و عوامل دیگر نقش مهمی در تحول مؤلفه­ های فرهنگی موثر در بوسنی و هرزگوین داشتند.

ما در این نوشته قصد داریم تا با ارایه تصویر کلی از عناصر فرهنگی در دوران قبل از این تحولات، زمینه های برای شناخت، درک و توصیف مؤلفه­های موثر فعلی به وجود بیاوریم.  در گام بعدی، به نقش مؤلفه­ های فرهنگی و تأثیر آن در فرهنگ بوسنی و هرزگوین اشاره خواهیم کرد.

براي دريافت متن كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.