آثار منتشره
جامعه و فرهنگ نيجر

قیمت : 128,000  ریال

كتاب جامعه و فرهنگ نيجر يكي از نخستين كتاب‌هايي است كه به زبان فارسي در مورد اين كشور آفريقايي نوشته شده است. رویکرد اصلی نویسنده در این کتاب نيز عمدتا معطوف به شاخصه‌های مهم فرهنگی و اجتماعی این سرزمین بوده و تا حد امکان تلاش كرده تا اطلاعات جدیدی در مورد جامعه و فرهنگ نیجر ارائه نمايد. بخشي از مطالب موجود در كتاب نيز حاصل مشاهدات عيني و مطالعات ميداني نويسنده در كشور نيجر است.
جامعه و فرهنگ نيجر در برگيرنده چهارده بخش است. بخش نخست شامل جغرافياي طبيعي و انساني سرزمین نیجر است و اطلاعاتی کلی در این خصوص ارائه شده است. بخش دوم در مورد تاريخ اين كشور از دورترين زمان تا كنون است. علاوه بر آن برخی از مهم­ترین حوادث سياسي كشور طي چند دهه گذشته بویژه جنگ داخلی اقوام طوارق با دولت نیجر طی دهه‌های متوالی بعد از استقلال نیز مورد بررسی قرار گرفته­اند. بخش سوم کتاب به جامعه نیجر اختصاص یافته و شاخصه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی این کشور اعم از اقوام و قبایل، آداب و رسوم، مشکلات مهم اجتماعی، زنان و نظام اقتصادی کشور نیجر بصورت تحليلي بررسی شده‌اند.
بخش چهارم در ارتباط با سیاست و مبانی حکومت در کشور نیجر، نهادهای عالی حکومتی و نوع رابطه قوای سه‌گانه با یکدیگر است. بخش پنجم در برگیرنده وضعيت فرهنگي اين كشور است. موضوعات اصلی مورد بررسی در این بخش را سیاست فرهنگی دولت نیجر، جایگاه فرهنگ در سطح جامعه و برخی از جاذبه‌های گردشگری این کشور تشکیل می‌دهند. بخش ششم دربرگیرنده اطلاعاتی در مورد ادیان و آئین‌های موجود در این کشور اعم از دین اسلام، مسیحیت و آئین‌های سنتی است. مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این بخش را تاريخ اسلام، سازمان‌هاي اسلامي، مراكز و نهادهاي ديني و آموزشي مسلمانان، فرقه‌های متصوفه و تشيع تشکیل می‌دهند و در کنار آن توضیحاتی نیز در مورد دين مسيحيت، آئین‌های سنتی و ديدگاه دولت نیجر در مورد اديان الهي ارائه شده است.
بخش هفتم به فرهنگ عامه نیجر و برخی نمادهای فرهنگ عمومی مردمان نیجر از جمله جشن‌های سنتی اختصاص یافته است و در بخش‌های هشتم و نهم ادبیات، مشاهیر ادبی، هنر و شاخصه‌هاي اصلي آن بر پایه اطلاعات موجود مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته‌اند. بخش دهم به نهادهاي آموزشي مهم این کشور اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور اختصاص یافته و در بخش یازدهم رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي از زواياي مختلف مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند. بخش دوازدهم در مورد کمک‌های کشورهای اسلامی به این کشور فقیر و محنت زده است و در بخش سیزدهم نيز مناسبات ايران و نیجر طي چند دهه گذشته و تاثيرات جمهوري اسلامي ايران بر مردم اين كشور بويژه مسلمانان بر اساس مشاهدات عيني و تحقيقات ميداني مورد بررسي قرار گرفته است.