آثار منتشره
گروههاي تكفيري در شرق آفريقا

قیمت : 0  ریال

در اين كتاب نويسنده برآن است تا چشم اندازي از بيداري اسلامي را در مجموعه پيچيده ديني - نژادي سرزمين شرق آفريقا با توجه به ويژگي هاي فضاي زندگي و پيراموني منطقه، قدرت مداري دولت هاي ضعيف، فعاليت هاي گروههاي افراطي و در نهايت زمينه هاي كه باعث ريشه دواندن گروه هاي تكفيري در شرق آفريقا شده است را به خوانندگان ارائه دهد. براي تبيين هر چه بهتر اين موضوع نويسنده مباحثي از قبيل پراكندگي اسلام در شرق آفريقا، رشد اسلام افراطي در شرق، تروريسم در آفريقاي زير صحرا، بررسي وضعيت القاعده، در شاخ آفريقا، نقش سازمان هاي غيردولتي در گسترش سلفي گري در شرق آفريقا و..... را مورد بررسي و كنكاش قرار دهد.