آثار منتشره
نشست گفتگوي فرهنگي ايران و جهان عرب« اولين مجمع علمي دانشگاهي»

قیمت : 0  ریال

ايران و جهان عرب به دليل مشتركات ديني فرهنگي، تاريخي و تمدني، اشتراكات ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك، همگونگي در مواجهه با مدرنيته و جهان غرب، تعدد اقوام و اديان و وجود قرابت هاي زياد زباني، از زمينه­ هاي مناسبي براي گفتگو در حوزه فرهنگ برخوردارند. اين گفتگوها موجب ترويج فهم و مدارا بين فرهنگ ها، ايجاد احترام و تقويت صداي اعتدال و آشتي براي آرام كردن تنش هاي مذهبي و فرهنگي خواهد شد و همگرايي و همكاري كشورهاي اسلامي را به دنبال خواهد داشت.

بدين منظور، نخستين نشست مجمع علمي دانشگاهي ايران و جهان عرب با حضور نمايندگان دانشگاه هاي عضو مجمع در دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار شد تا به تبيين ضرورت انجام همكاري هاي علمي و دانشگاهي در زمينه گفتگوي فرهنگي ايران و جهان عرب  پرداخته شود.

اميد است اين گزارش مورد استفاده علاقمندان و پژوهشگران اين حوزه قرار گيرد.

براي دريافت كامل گزاش اينجا را كليك نماييد.