آثار منتشره
تاثيرات زبان شناختي فارسي بر زبان و فرهنگ سواحيلي

قیمت : 0  ریال

تاثيرات زبان شناختي فارسي بر زبان و فرهنگ سواحيلي 

نويسندگان: دكتر اليناز فرمهيني فراهاني و دكتر يداله پرمون

يكي از مباحث زبان شناسي، قرض گيري واژه ها و اصطلاحات از زبان هاي ديگر است كه از آنها با عنوان " وام واژه" و يا " واژگان قرضي" نام مي برند. قرض گيري به دلايل مختلف اتفاق مي افتد، از جمله علل آن، هم نشيني فرهنگ ها و تمدن ها با يكديگر است كه به دلايل متفاوت؛ مثل جنگ، تبادل فرهنگي و غيره رخ مي دهد. در طول تاريخ، زبان فارسي واژگان فراواني از فرهنگ هاي ديگر اخذ كرده و همچنين ساير زبان ها از زبان فارسي و واژگان آن تاثير پذيرفته اند. يكي از زبان هايي كه واژگان قرضي فارسي در آن كاملا مشهود است، زبان سواحيلي است. پژوهش حاضر تحقيقي است پيرامون عناصر قرضي فارسي در سواحيلي ذو چارچوب اصلي اين پژوهش زبان شناسي اجتماعي است. يكي از حيطه هاي مورد بررسي در اين چارچوب، حيطه ي واژگان قرضي است، كه اين پژوهش، به كلي در حوزه ي آن قرار مي گيرد.