آثار منتشره
تاثيرات تحولات بيداري اسلامي بر روابط جهان اسلام و غرب

قیمت : 0  ریال

گزارش پيش رو حاصل برگزاري سه نشست با حضور آقايان دكتر دهشيري، فواد ايزدي، دكتر محمد حسن خاني، دكتر فرجي، دكتر كليني، دكتر حسن احمدي و آقاي رضا درويش مي باشد؛ كه در ارتباط با نحوه عكس الاعمل جهان غرب در موضوع بيداري اسلامي برگزار گرديده است.
براي دريافت متن كامل گزارش اينجا را كليك نماييد.