آثار منتشره
جامعه و فرهنگ گينه كوناكري

قیمت : 0  ریال

جامعه و فرهنگ گينه كوناكري
نويسنده: دكتر امير بهرام امير احمدي
ناشر: انتشارات بين المللي الهدي
چاپ اول:1391
كتاب مذكور از مجموعه كتاب هاي فيروز اي (جامعه و فرهنگ كشورهاي مختلف ) مي باشد كه به وسيله مركز مطالعات فرهنگي بين المللي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي تهيه گشته است.اين كتاب داراي دوازده فصل مي باشد، كه در فصل هاي مختلف به موضاعات مختلفي همچون تاريخ، جامعه ، سياست و حكومت ، فرهنگ و دين پرداخته شده است. فصل آخر اين كتاب به بررسي روابط گينه كوناكري با جمهوري اسلامي ايران مي پردازد. از ويژگي هاي ممتاز اين كتاب اشراف و تسلط كامل نويسنده بر موضوعات مورد بحث به دليل مشاهده عيني و حضور در كشورهاي آفريقايي مي باشد.