نگاهي به فرهنگ فولكور مردم سيرالئون در جشن پيامبر (ص)