معرفي برخي از آثار انتشار يافته خارج از كشور در حوزه فرهنگ(2)