آثار منتشره
اقدامات فرهنگي بين المللي اتحاديه اروپا

قیمت : 0  ریال

عنوان كتاب: اقدامات فرهنگي بين المللي اتحاديه اروپا

تهيه و تنظيم: نمايندگي فرهنگي ج.ا.ايران در اسپانيا 

سال انتشار: 1397

خلاصه: هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه اي است ميان شيوه مديريت ديپلماسي فرهنگي از زاويه اي مبتني بر نهادها در سه كشور انگلستان، فرانسه و اسپانيا.

مقصود اين تحليل دو چيز است. اول مشخص كردن جريان هاي ملي و جهاني اي كه در حال حاضر اين حوزه را شكل مي دهند و دوم ارائه مجموعه اي از توصيه ها براي غني ساختن فعاليت هاي فرهنگي برون مرزي اسپانيا و بررسي امكان يافتن دستور كاري كه اين سياست ها را در مقياس اروپا بيان كند.

براي اين منظور، توصيفي از ساختار مالي و اجرايي نهادها و بخش هايي كه مسئوليت چنين فعاليت هايي را در عرصه بين الملل دارند، ارائه خواهد شد. توصيفي كه دو وجه فرهنگي و آموزشي را مدنظر دارد. مطالعه در هر دو حوزه مذكور بر ارتقاي ابزارهاي مربوط به قدرت نرم در يك كشور متمركز خواهد شد: آموزش زبان نظام آكادميك، بهبود تصوير ملي، تعامل هاي هنري و غيره. اين مطالعه همچنين ميزان تاثير پخش راديو تلويزيوني و همكاري هاي مربوط به توسعه آن به عنوان عناصر مهم سياست فرهنگي خارجي را ارزيابي كرد.

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.