آثار منتشره
فرهنگ نامه ي مفاهيم ارتباطات ميان فرهنگي

قیمت : 0  ریال

فرهنگ نامه ي مفاهيم ارتباطات ميان فرهنگي 

نويسنده : صديقه نصيري

"فرهنگ"و"ارتباطات"، سنگ بنای جوامع انسانی به شمار می روند. از آغاز خلقت و پیدایش انسان تاکنون، این دو ویژگی همراه جامعه ی انسانی و نوع انسان بوده و وجه ممیز او از دیگر موجودات قلمداد شده است. درباره ی این دو مفهوم، بسیار بحث شده و تعریف های زیادی ارائه گردیده است. در باره ی فرهنگ، بیش از صد تعریف- که هر یک از دیدگاهی خاص به این پدیده نظر دارد- ارائه شده است.

اندیشمندانی، فرهنگ را روش زندگی گروهی از مردم دانسته اند، که از یک نسل به نسل دیگر
از طریق آموختن منتقل می شود. این تعریف به گونه ای کلی و اجمالی، حدود و مفهوم فرهنگ را بیان
می کند. اما چنانچه بخواهیم به ارائه ی دقیق این تعریف با ذکر جزئیات بپردازیم، می توان گفت که فرهنگ،
روش زندگی گروهی ازمردم می باشد، که دربرگیرنده ی الگوهای رایج تفکر و رفتار شامل ارزش ها، اعتقادات، قواعد رفتار، نظام سیاسی، فعالیت اقتصادی و مانند آن است، که از طریق آموختن- و نه از راه توارث زیستی-، از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.

شاید جامع ترین و مانع ترین تعریف از فرهنگ، ویژه ی تایلر باشد. وی به سال 1871م، در کتاب خود با نام " فرهنگ ابتدایی"، فرهنگ را این گونه تعریف کرد:

"فرهنگ، مجموعه ی پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی می باشد که فرد به عنوان عضو، از جامعه ی خود فرامی گیرد؛
و در برابر آن جامعه، وظایف و تعهداتی را برعهده دارد."

براي دريافت كامل فرهنگ نامه اينجا را كليك نماييد.