اروپاي غربي و مركزي

 اروپاي غربي و مركزي
فرانسه
سوئد
ايتاليا
آلمان